Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Pensións derivadas de Actos de Terrorismo

La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones es el órgano competente para reconocer las pensiones extraordinarias para actos terroristas causantes de la incapacidad/inutilidad o fallecimiento de:

As pensións extraordinarias por actos terroristas están exentas do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas.

Non están suxeitas ás normas sobre concorrencia e limitación das pensións públicas e, polo tanto, están excluídas do límite máximo de percepción das pensións públicas.

Teñen establecido un importe mínimo mensual equivalente ao triplo do Indicador público de rendas de efectos múltiples (IPREM) vixente en cada momento e que para o ano 2023:

desde 1-1-2023 - 1.800  euros

Para estes efectos, as pensións familiares causadas por un mesmo feito compútanse conxuntamente.

Son incompatibles coas ordinarias que podan corresponder polo mesmo réxime de seguridade social, así como coas extraordinarias que, pola mesma causa poda recoñecer calquera réxime público de protección social.