Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Recoñecemento de haberes devengados e non percibidos

Código SIA994676
DenominaciónRecoñecemento de haberes devengados e non percibidos
Tipo de ProcedimientoPrestacións
MateriaClases Pasivas
ObjetoAboarlles, a instancia de parte lexítima, aos herdeiros por dereito civil, cando faleza o beneficiario, algunha prestación de clases pasivas, os haberes en que esta se concreta, xerados e non percibidos
Órgano ResponsableDirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social
Normativas
Forma Inicio Interesado
Lugar de PresentaciónRexistros da Subdirección Xeral de Xestión de Clases Pasivas, das Delegacións de Economía e Facenda, e calquera dos contemplados no artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas
Documentación
Fases del ProcedimientoA resolución sobre haberes devengados adoptarase polos correspondentes servizos de Clases Pasivas tendo en conta tanto a documentación que, no seu caso, puidese ser achegada polo herdeiro ou herdeiros, como a obrante nos devanditos servizos.
Formularios
Plazo de Resolución4 Mes/es
Órganos de Resolución
  • Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social
Fin VíaNo
Recursos
  • Recurso de reposición potestativo previo ao recurso contencioso-administrativo, a interpor no prazo de 1 mes, ante a Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social.
  • Recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Madrid no prazo de dous meses contados desde o día seguinte á súa notificación.
Para más Información