Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Anticipos do Fondo de Garantía do Pago de Alimentos

Código SIA993614
DenominaciónAnticipos do Fondo de Garantía do Pago de Alimentos
Tipo de ProcedimientoPrestacións
MateriaClases Pasivas
ObjetoGarantir aos fillos menores de idade o pago de alimentos recoñecidos e impagados, establecidos en convenio xudicialmente aprobado ou en resolución xudicial en procesos de separación, divorcio, declaración de nulidade do matrimonio, filiación ou alimentos, mediante o abono dunha cantidade que terá a condición de anticipo.
Órgano ResponsableDirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social
Normativas
Forma Inicio Interesado
Lugar de PresentaciónRexistros da Subdirección Xeral de Xestión de Clases Pasivas, das Delegacións de Economía e Facenda, e calquera dos contemplados no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas
Documentación
  • A documentación a presentar neste procedemento figura relacionada no modelo de solicitude -de tramitación presencial- que se inclúe a continuación no campo Formularios
Fases del ProcedimientoO procedemento iníciase mediante solicitude do membro da unidade familiar que teña a garda e custodia do menor beneficiario do anticipo, formalizada no modelo oficial. O prazo máximo de resolución e notificación do procedemento ordinario é de tres meses; e o do procedemento de urxencia, dous meses, procedemento este que se iniciará cando:
Formularios
Plazo de Resolución3 Mes/es
Órganos de Resolución
  • Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social
Fin VíaSi
Recursos
  • Recurso de reposición potestativo previo ao recurso contencioso-administrativo, a interpor no prazo de 1 mes, ante a Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social.
  • Recurso contencioso-administrativo perante a orde xurisdicional contencioso- administrativa, no prazo de 2 meses
Para más Información