Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Recoñecemento de pensións en favor dos familiares de funcionarios pertencentes ao Réxime de Clases Pasivas do Estado

Código SIA991680
DenominaciónRecoñecemento de pensións en favor dos familiares de funcionarios pertencentes ao Réxime de Clases Pasivas do Estado
Tipo de ProcedimientoPrestacións
MateriaClases Pasivas
ObjetoRecoñecemento de pensións de viuvez, orfandade e en favor de pais dos funcionarios civís incluídos no réxime de clases pasivas do Estado.
Órgano ResponsableDirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social
Normativas
Forma Inicio Interesado
Lugar de PresentaciónRexistros da Subdirección Xeral de Xestión de Clases Pasivas, das Delegacións de Economía e Facenda, e calquera dos contemplados no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas
Documentación
Fases del ProcedimientoA solicitude presentarase debidamente cuberta e coa documentación necesaria, nos rexistros correspondentes, en calquera momento posterior ao falecemento do causante, sen prexuízo da caducidade dos seus efectos económicos se se formulase pasados tres meses deste.
Formularios
Plazo de Resolución4 Mes/es
Órganos de Resolución
  • Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social
Fin VíaNo
Recursos
  • Recurso de reposición potestativo previo ao recurso contencioso-administrativo, a interpor no prazo de 1 mes, ante a Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social
  • Recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Madrid no prazo de dous meses contados desde o día seguinte á súa notificación
Para más Información