Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Acceso a Arquivo de Clases Pasivas

Código SIA200335
DenominaciónAcceso a Arquivo de Clases Pasivas
Tipo de ProcedimientoPrestacións
MateriaClases Pasivas
ObjetoAcceso aos documentos que, formando parte dun expediente xa terminado na data da solicitude, obren no Arquivo de Clases Pasivas, sen prexuízo das exclusións e limitacións previstas na Constitución e nas leis.
Órgano ResponsableDirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social
Normativas
Forma Inicio Interesado
Lugar de PresentaciónRegistres de la Sotsdirecció General de Gestió de Classes Passives, de les Delegacions d'Economia i Hisenda, i qualsevol dels contemplats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
Documentación
Fases del ProcedimientoO procedemento iníciase mediante solicitude (modelo normalizado), na cal se deberá indicarse con claridade o documento ou conxunto de documentos aos que se refire, así como a identidade do solicitante e unha dirección, a efectos de comunicacións
Formularios
Plazo de Resolución1 Mes/es
Órganos de Resolución
  • Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social
Fin VíaNo
Recursos
  • Recurso de alzada ante a persoa titular da Secretaría de Estado da Seguridade Social e Pensións, no prazo de 1 mes se o acto fóra expresa ou de 3 meses se non o fose
Para más Información