Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Clases Pasivas

Pensións en aplicación de Regulamentos Comunitarios

Código SIA185390
DenominaciónPensións en aplicación de Regulamentos Comunitarios
Tipo de ProcedimientoPrestacións
MateriaClases Pasivas
ObjetoRecoñecemento de pensións en favor de funcionarios (xubilación ou invalidez) e aos seus familiares (viuvez, orfandade ou en favor de pais) cando aqueles tivesen acreditadas cotizacións aos sistemas de pensións públicas durante o tempo de residencia en estados membros da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo ou Suíza
Órgano ResponsableDirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social
Normativas
Forma Inicio Interesado
Lugar de PresentaciónRexistros da Subdirección Xeral de Xestión de Clases Pasivas, das Delegacións de Economía e Facenda, e calquera dos contemplados no artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas
Documentación
Fases del ProcedimientoA solicitude de aplicación de Regulamentos Comunitarios implica que, salvo manifestación en contrario do solicitante, procederase a recoñecer e liquidar as pensións que poidan corresponder con arranxo a todas as lexislacións dos Estados en que se acrediten períodos de cotización ou aseguramiento
Formularios
Plazo de Resolución4 Mes/es
Órganos de Resolución
  • Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social
Fin VíaNo
Recursos
  • Recurso de reposición potestativo previo ao recurso contencioso-administrativo, a interpor no prazo de 1 mes, ante a Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social
  • Recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Madrid no prazo de dous meses contados desde o día seguinte á súa notificación
Para más Información