Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Recoñecemento de pensións de xubilación de funcionarios pertencentes ao Réxime de Clases Pasivas do Estado

Código SIA185380
DenominaciónRecoñecemento de pensións de xubilación de funcionarios pertencentes ao Réxime de Clases Pasivas do Estado.
Tipo de ProcedimientoPrestacións
MateriaClases Pasivas
ObjetoDescrición: Recoñecemento de pensións de xubilación aos funcionarios que alcancen a idade de xubilación forzosa, aos que soliciten a xubilación con carácter voluntario e aos que resulten incapacitados de forma permanente para o exercicio das funcións propias do seu Corpo ou Escala, unha vez que fosen xubilados polo correspondente órgano de persoal. Recoñecemento de pensións de xubilación ás persoas que perderon a condición de funcionario segundo o disposto na Disposición adicional décima do Texto Refundido da Lei de Clases P.asivas do Estado
Órgano ResponsableDirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social
Normativas
Forma Inicio Interesado e Oficio
Lugar de PresentaciónRexistros da Subdirección Xeral de Xestión de Clases Pasivas, das Delegacións de Economía e Facenda, e calquera dos contemplados no artigo 16. da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas
Documentación
Fases del ProcedimientoComo paso previo ao recoñecemento do dereito a pensión é necesario que o funcionario fose xubilado polo órgano competente, nun procedemento específico para cada tipo de xubilación.
Formularios
Plazo de Resolución3 Mes/es
Órganos de Resolución
  • Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social
Fin VíaNo
Recursos
  • Recurso de reposición potestativo previo ao recurso contencioso-administrativo, a interpor no prazo de 1 mes, ante a Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social.
  • Recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Madrid no prazo de dous meses contados desde o día seguinte á súa notificación.
Para más Información