Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
UE23, Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Clases de Axudas

 • Por lesións ou danos graves na saúde
 • En supostos de falecemento
 • En delitos contra a liberdade sexual
 • Gastos funerarios en caso de falecemento de menor ou incapaz

1. POR LESIÓNS OU DANOS GRAVES NA SAÚDE

• Incapacidade temporal

Cando se produza unha situación de incapacidade por un tempo superior a seis meses, tense dereito a percibir unha axuda equivalente ó dobre do indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM) mentres dure esa situación, cunha extensión máxima de 18 meses prorrogables a 30 en certos supostos.

• Lesións invalidantes

A cantidade que se percibirá calcúlase aplicando, sobre uns topes máximos, coeficientes correctores en función da situación económica da vítima e do número de persoas que dependan economicamente dela. Os topes máximos segundo o grao de incapacidade son os que seguen:

 • Incapacidade permanente parcial ou discapacidade do 33 ó 44%: 40 mensualidades do IPREM
 • Incapacidade permanente total ou discapacidade do 45 ó 64%: 60 mensualidades do IPREM
 • Incapacidade permanente absoluta ou discapacidade de máis do 65%: 90 mensualidades do IPREM
 • Gran invalidez ou discapacidade de máis do 75% con axuda de terceira persoa: 130 mensualidades do IPREM.

Durant 2023 el valor de l'IPREM mensual és:

 • desde 1-1-2023: 600 euros

 

2. EN SUPOSTOS DE FALECEMENTO

A cantidade que se percibirá calcúlase aplicando sobre o tope de 120 mensualidades do IPREM coeficientes correctores, en función dos ingresos do beneficiario ou beneficiarios e do número de persoas dependentes. Cando concorran varios beneficiarios a cantidade da axuda repartirase conforme ás seguintes regras:

 • Se concorren cónxuxe e fillos: a axuda divídese en dúas metades, correspondendo unha ó cónxuxe e a outra ós fillos, que a repartirán por partes iguais.
 • Se só concorren fillos: dividirán a axuda por partes iguais.
 • Se son beneficiarios os pais do falecido, distribuirán a cantidade correspondente por partes iguais. Se só houbera un pai con dereito á axuda percibiraa integramente.

En el supuesto de que la afectada sea víctima de violencia de género de acuerdo con el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004 o víctima de violencias sexuales conforme al artículo 37 de la Ley Orgánica 10/2022, el importe de la ayuda calculado de acuerdo con lo establecido en los apartados anteriores se incrementará en un 25 %.

Nos casos de morte, a axuda será incrementada nun 25 % para beneficiarios fillos menores de idade ou maiores incapacitados

3. EN DELITOS CONTRA A LIBERDADE SEXUAL

Cando a vítima sufra danos na súa saúde mental, o importe da axuda sufragará os gastos do tratamento terapéutico libremente elixido pola vítima, cun máximo de cinco veces o IPREM.

4. GASTOS FUNERARIOS EN CASO DE FALECEMENTO DE MENOR OU INCAPAZ

Os pais ou titores do menor ou do incapaz que faleza como consecuencia directa do delito terán dereito ó resarcimento dos gastos funerarios (velorio, transporte, incineración ou enterramento), co límite máximo de cinco mensualidades do IPREM.

EN NINGÚN CASO O IMPORTE DA AXUDA PODERÁ SUPERAR A CONTÍA DA INDEMNIZACIÓN FIXADA POR SENTENZA