Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Beneficiarios e requisitos de nacionalidade

O concepto de beneficiario atende a considerar como vítimas tanto a quen sofre directamente as lesións corporais ou danos na súa saúde como ás persoas que dependesen do falecido nos supostos con resultado de morte

A protección esténdese ás vítimas outros países polos delitos violentos e dolosos labores en España

 

1. BENEFICIARIOS

 

Os beneficiarios das axudas previstas na Lei 35/1995 poden selo na súa calidade de:

 

  • VÍTIMAS DIRECTAS: quen sufran lesións corporais graves ou danos graves na súa saúde física ou mental como consecuencia directa do delito.

  • VÍTIMAS INDIRECTAS: Nos delitos dolosos con resultado de morte teñen dereito ás axudas por falecemento e, en certos supostos, por gastos funerarios:

  1. O cónxuxe do falecido, se non estivese separado legalmente, ou a persoa que viñese convivindo co falecido de forma permanente con análoga relación de afectividade á de cónxuxe, con independencia da súa orientación sexual, durante, polo menos os dous anos anteriores ao momento do seu falecemento, salvo que tivesen descendencia en común, nese caso bastará a mera convivencia.

  2. Os fillos do falecido que dependesen economicamente del, con independencia da súa filiación ou da súa condición de póstumos. Presumirase economicamente dependentes do falecido aos fillos menores de idade e maiores incapacitados.

  3. Os fillos do cónxuxe ou da persoa que convivise co falecido, sempre que dependan economicamente deste último.

  4. En defecto das anteriores persoas, os pais da persoa falecida, se dependesen economicamente dela.

A dependencia económica dos fillos e, no seu caso, dos pais apreciarase cando o beneficiario viñese convivindo co falecido e a expensas do mesmo.

 

 

2. REQUISITOS DE NACIONALIDADE

 

Poderán acceder ás axudas a título de vítimas directas:

  • Os españois ou os nacionais dalgún outro Estado membro da Unión Europea.

  • Quen non reunindo os requisitos anteriores, residan habitualmente en España.

  • Os nacionais doutro Estado que recoñeza axudas análogas aos españois no seu territorio, aínda que non residan habitualmente en España.

  • As mulleres nacionais de calquera outro Estado que se achen en España, calquera que sexa a súa situación administrativa, cando a afectada sexa vítima de violencia de xénero nos termos previstos na Lei Orgánica 1/2004, de 28 de decembro, sempre que se trate de delitos a consecuencia dun acto de violencia sobre a muller.

En casos de falecemento, os requisitos de nacionalidade esixiranse respecto das vítimas indirectas, independentemente da condición persoal do falecido