Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Axudas provisionais

A Lei contempla a concesión de axudas provisionais, atendendo á precaria situación da vítima do delito, con independencia de que, como regra xeral, a axuda condiciónese a que se produciu a resolución xudicial firme que poña fin ao proceso penal

Poderanse recoñecer axudas con carácter provisional -antes de que recaia resolución xudicial firme que poña fin ao proceso penal-, sempre se acredite a precaria situación económica na que quede a vítima ou os seus beneficiarios. Enténdese que existe tal precariedade cando non perciban ingresos, en cómputo anual, superiores ao salario mínimo interprofesional

Nos supostos en que a vítima do delito teña a consideración de vítima de violencia de xénero, nos termos previstos no artigo 23 da Lei Orgánica 1/2004, poderán concederse as axudas provisionais calquera que sexa a situación económica da vítima ou dos seus beneficiarios.

A contía da axuda provisional non poderá exceder do 80 por 100 do importe máximo da axuda definitiva que corresponda, excepto nas axudas por gastos funerarios e de tratamento terapéutico, en que non se aplicará tal límite.