Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
UE23, Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Axudas provisionais

A Lei contempla a concesión de axudas provisionais, atendendo á precaria situación da vítima do delito, con independencia de que, como regra xeral, a axuda condiciónese a que se produciu a resolución xudicial firme que poña fin ao proceso penal

Poderanse recoñecer axudas con carácter provisional -antes de que recaia resolución xudicial firme que poña fin ao proceso penal-, sempre se acredite a precaria situación económica na que quede a vítima ou os seus beneficiarios. Enténdese que existe tal precariedade cando non perciban ingresos, en cómputo anual, superiores ao salario mínimo interprofesional

En los supuestos en que la víctima del delito tenga la consideración de víctima de violencias sexuales o de violencia de género, en los términos previstos en el artículo 2.1 de esta ley, podrán concederse las ayudas provisionales cualquiera que sea la situación económica de la víctima o de sus beneficiarios.

A contía da axuda provisional non poderá exceder do 80 por 100 do importe máximo da axuda definitiva que corresponda, excepto nas axudas por gastos funerarios e de tratamento terapéutico, en que non se aplicará tal límite.