Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Beneficiarios

Os beneficiarios dos anticipos do Fondo son:

  • os menores de idade (e maiores cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65%) españois ou nacionais dun Estado membro da Unión Europea residentes en España, titulares dun dereito de alimentos xudicialmente recoñecido e non pagado.
  • os menores de idade estranxeiros non nacionais da Unión Europea que, sendo titulares dun dereito de alimentos xudicialmente recoñecido e non pagado, cumpran os seguintes requisitos:
    • Residir legalmente en España durante, polo menos, cinco anos, dos cales dous deberán ser inmediatamente anteriores á data de solicitude do anticipo. Para os menores de cinco anos estes períodos de residencia esixiranse a quen exerza a súa garda e custodia. Non obstante, se o titular da garda e custodia fose español bastará con que o menor resida legalmente en España cando se solicite o anticipo, sen necesidade de acreditar ningún período previo de residencia.
    • Ser nacionais doutro Estado que, de acordo co que se dispoña nos tratados, acordos ou convenios internacionais ou en virtude da reciprocidade tácita ou expresa, recoñeza anticipos análogos aos españois no seu territorio.