Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Mutilados Ex-combatentes

  • Ley 35/1980, de 26 de junio, sobre pensiones a los mutilados excombatientes de la zona republicana (B.O.E. 10/7/1980)

1.- Causantes

Os españois ex-combatentes da zona republicana que, formando parte de modo permanente ou circunstancial dos Exércitos e Forzas de Orde Pública da República, sufrisen lesións corporais que afecten de modo permanente á súa integridade física ou psíquica, ou padezan inutilidade de igual carácter debidas a enfermidades producidas ou agravadas na prestación dun servizo durante o período comprendido entre o 18 de xullo de 1936 e o 1 de abril de 1939, ou orixinadas durante o cativerio padecido como consecuencia directa de accións de guerra nese período.

Os ex-combatentes mutilados clasifícanse en:

  • Mutilados de Guerra
  • Mutilados en acto de servizo
  • Inutilizados por razón de servizo

Á súa vez, os mutilados de guerra e en acto de servizo, segundo a gravidade da lesión, clasifícanse en absolutos (más de 100 puntos), permanentes (entre 45 e 100 puntos) e útiles (entre 15 e 44 puntos).

Os mutilados absolutos e os permanentes teñen dereito a percibir unha retribución básica –pola súa condición de ex-combatentes- e unha pensión de mutilación –pola mutilación sufrida-; ademais, causan pensións en faCH_Anomalías (24 a 28)vor de familiares. Con todo, ós mutilados útiles só se lles recoñece o dereito a pensión de mutilación e ós demais inutilizados por razón do servizo o beneficio a percibila retribución básica, se ben estes últimos tamén causan pensións familiares.

2.- Beneficiarios

  • Os propios causantes.
  • Los cónyuges viudos, excónyuges o parejas de hecho, huérfanos menores de 21 años o mayores de dicha edad, incapacitados para todo trabajo desde antes de cumplirla o del fallecimiento del causante o padres de quienes padezcan lesiones valoradas en, al menos, 45 puntos, siempre que cumplan los requisitos y condiciones establecidas en la legislación general de Clases Pasivas aplicable en cada caso.

3.- Importe das Pensións

A contía das pensións será diferente dependendo de que o causante teña a consideración de profesional ou non das Forzas e Institutos Armados.

3.1 Se o causante era profesional.

A. A favor de causantes:

i) Retribución Básica: é o 100 por 100 do soldo do emprego e trienios recoñecidos conforme ó disposto no Real Decreto-Lei 6/1978, do 6 de marzo, ou no Título I da Lei 37/1984, do 22 de outubro.

ii) Pensión de Mutilación: calcularase aplicando a porcentaxe que corresponda, segundo a valoración das lesións, sobre o 100 por 100 do soldo do emprego recoñecido.

B. En favor de familiares:

As pensións en favor de familiares –de viuvez, orfandade e en favor de pais- calcularanse segundo a lexislación xeral de Clases Pasivas vixente a 31 de decembro de 1984, tomando como base reguladora a retribución básica.

Non obstante, o importe das pensións de viuvez non poderá ser inferior ao establecido como contía mínima no sistema da Seguridade Social para a pensións de viuvez de maiores de 65 anos, que no ano 2023 é de 783,10 euros/mes.

3.2 Se o causante non era profesional.

A. A favor de causante:

i) Retribución básica: fíxase, para cada anualidade, nas respectivas leis de orzamentos xerais do Estado. No ano 2023, o importe da retribución básica é de 14.770,06 euros en cómputo anual (12 mensualidades) ou de 1.230,84 euros, en cómputo mensual.

ii) Pensión de Mutilación: resulta de aplicar a porcentaxe correspondente, segundo a valoración das lesións, sobre unha base tamén fixada anualmente nas leis de orzamentos xerais do Estado. No ano 2023, a base é de5.476,53€ en cómputo anual (12 mensualidades) e os importes das pensións de mutilación dos mutilados de guerra, segundo a puntuación derivada das lesións, os seguintes:

Puntuación Importe
Mutilación de 15 a 25 puntos (10%): 49,51 €/mes
Mutilación de 26 a 44 puntos (25%): 99,03 €/mes
Mutilación de 45 a 65 puntos (20%): 123,78 €/mes
Mutilación de 66 a 74 puntos (30%) : 148,54 €/mes
Mutilación de 75 a 100 puntos (40%): 198,06 €/mes
Mutilación de más de 100 puntos (100%): 495,17 €/mes

e os valores das pensións de mutilación dos mutilados en acto de servizo, segundo a puntuación derivada das lesións, é o 90 % dos importes referenciados para os mutilados de guerra.

B. En favor de familiares:

Dende o 1/1/1996, as leis de orzamentos xerais do Estado establecen como importe destas pensións o mesmo que a pensión mínima de viuvez da Seguridade Social para os titulares maiores de 65 anos, que para o ano 2023 é de 783,10 euros/mes.

Dende o 1/1/2008, as pensións de orfandade de orfos non incapacitados (sen actualizar dende o ano 1981) revalorízanse na mesma porcentaxe que o resto das pensións públicas, cuxa contía está fixada para 2023 en 183,83euros/mes.