Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Mutilados Civís

 • Decreto 670/1976, de 5 de marzo, por el que se regulan pensiones a favor de los españoles que habiendo sufrido mutilación a causa de la pasada contienda no puedan integrarse en el Cuerpo de Caballeros Mutilados de Guerra por la Patria (B.O.E. 7/4/1976)
 • Ley 6/1982, de 29 de marzo, de pensiones a los mutilados civiles de guerra (B.O.E. 3/4/1982)

1.-Causantes

Os españois de calquera sexo e idade nos que concorran as seguintes circunstancias:

 • Ter sufrido feridas como consecuencia directa ou indirecta de accións bélicas desenvolvidas no territorio nacional entre o 18 de xullo de 1936 e o 1 de abril de 1939.
 • Padecer como resultado desas feridas unha diminución das súas facultades físicas ou psíquicas nun grao mínimo do 26 por 100 –segundo a táboa de valoración de lesións establecida no Decreto 670/1976, do 5 de marzo-.
 • Non pertencer ó Benemérito Corpo de Cabaleiros Mutilados de Guerra pola Patria.

Para causar os dereitos regulados na Lei 6/1982 –retribución básica e pensións en favor de familiares- esíxese que as lesións dos mutilados acollidos ó Decreto 670/1976 alcancen un grao de incapacidade, polo menos, de 45 puntos –segundo o cadro de lesións e enfermidades vixente para a aplicación da Lei 35/1980, do 26 de xuño-.

2.- Beneficiarios

 • Do Decreto 670/1976: só os causantes
 • De la Ley 6/1982: los propios causantes y sus cónyuges viudos, excónyuges o parejas de hecho y, en su defecto, los huérfanos menores de 21 años o mayores de dicha edad, incapacitados para todo trabajo desde antes de cumplirla o del fallecimiento del causante, siempre que reúnan los requisitos establecidos en la legislación de Clases Pasivas aplicable en cada caso.

3.- Importe das pensións

DECRETO 670/1976.

 • Pensión de Mutilación: é o resultado de aplicar a unha base reguladora, fixada anualmente nas Leis de Orzamentos Xerais do Estado, a porcentaxe correspondente ao grao de incapacidade recoñecido.

o ano 2022 o importe da base reguladora é de 6.561,58€ en cómputo anual (12 mensualidades) ou de 546,80€ en cómputo mensual, resultando os seguintes importes das pensións de mutilación, segundo o grao de incapacidade que teñan recoñecidos:

primeiro grao:segundo grao:terceiro grao:cuarto grao:
136,70 €/mes 273,40 €/mes 410,10 €/mes 546,80 €/mes

LEI 6/1982.

Causantes:

 • Pensión de mutilación: será a establecida no Decreto 670/1976 e correspóndese cos importes consignados no cadro anterior.
 • Retribución Básica: desde 1-1-1991 os causantes teñen dereito ao 100 por 100 da retribución básica, que se fixa anualmente nas Leis de Orzamentos Xerais do Estado e que para o ano 2022 é de 10.339,03€ en cómputo anual (12 mensualidades) ou de 861,59 € en cómputo mensual.

A favor de familiares:

 • Desde 1-1-1996 as Leis de Orzamentos Xerais do Estado establecen como importe destas pensións o mesmo que a pensión mínima de viuvez da Seguridade Social para titulares maiores de 65 anos, que para o ano 2022 está fixada en 721,70 €/mes.