Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Forzas e Institutos Armados da República

  • Ley 37/1984, de 22 de octubre, de reconocimiento de derechos y servicios prestados a quienes durante la guerra civil formaron parte de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden Público y Cuerpo de Carabineros de la República (B.O.E. 1/11/1984)

I. Militares Profesionais das FF e II Armados da República

Causantes

Os membros das Forzas e Institutos Armados que, como funcionarios de carácter militar, prestaron servizos á II República durante a Guerra Civil (1936-1939).

Beneficiarios

  • Os propios causantes.
  • Los cónyuges viudos, excónyuges o parejas de hecho y huérfanos menores de 21 años o mayores de dicha edad, incapacitados para todo trabajo desde antes de cumplirla o del fallecimiento del causante, que cumplan los requisitos establecidos en la legislación de Clases Pasivas aplicable en cada caso.

Importe da pensión

A contía das pensións será a que corresponda, de acordo co emprego e tempo dos servizos recoñecidos ó causante, en aplicación da normativa de Clases Pasivas vixente o 31-12-1984 para o persoal militar.

II. Ex-combatentes non Profesionais das Forzas e Institutos Armados da República

Causantes

Aqueles que prestaran servizo á República durante a guerra civil (1936-1939) nas Forzas Armadas, obtendo un emprego ou grao militar de, polo menos, suboficial, así como os que foran membros das Forzas de Orde Pública ou o Corpo de Carabineiros, durante o período temporal indicado. Todo iso sempre que non tiveran a consideración de funcionarios (profesionais) de carácter militar antes do 1 de abril de 1939.

Beneficiarios

  • Os propios causantes.
  • Los cónyuges viudos, excónyuges o parejas de hecho y huérfanos menores de 21 años o mayores de dicha edad, incapacitados para todo trabajo desde antes de cumplirla o del fallecimiento del causante, que cumplan los requisitos establecidos en la legislación de Clases Pasivas aplicable en cada caso

Importe das pensións

1.En favor dos causantes:

A contía da pensión é o equivalente ó 100 por 100 da pensión, sen cómputo de trienios, que corresponda –a empregos de militares análogos- ó persoal considerado profesional para os efectos da Lei 37/1984.

O importe das pensións en favor de causantes non poderá ser inferior ao establecido como de contía mínima no Sistema da Seguridade Social para as pensións de xubilación, con cónxuxe a cargo, de maiores de 65 anos; contía que para ol 2023está fixada en 966,20€/mes.

2. En favor de familiares:

A contía das pensións de viuvez e orfandade é o 50 por 100 ou o 20 por 100, respectivamente, da que lle correspondería ó causante.

O importe das pensións de viuvez non poderá ser inferior ao establecido como de contía mínima no Sistema da Seguridade Social para as pensións de viuvez de maiores de 65 anos; contía que para o 2023 está fixada en783,10 €/mes.

De non existir pensión de viuvez, a pensión de orfandade increméntase no importe da pensión de viuvez.