Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Tipos de xubilación ou retiro

La jubilación de los funcionarios podrá ser:

  • Forzosa, ao cumprir a idade legalmente establecida
  • Pola declaración de incapacidade/inutilidade permanente para o exercicio das funcións propias do seu corpo ou escala
  • Voluntaria, a solicitude do funcionario

XUBILACIÓN Ou RETIRO FORZOSO POR IDADE

A xubilación forzosa dos funcionarios públicos declárase de oficio ao cumprir 65 anos de idade, coas seguintes excepcións:

  • Funcionarios dos corpos docentes universitarios: aos 70 anos e poden optar por xubilarse ao finalizar o curso académico en que cumpran a devandita idade.
  • Maxistrados, Xuíces, Fiscais e Letrados da Administración de Xustizaxubílanse forzosamente aos 70 anos.
  • Rexistradores da Propiedade ingresados antes de 1-1-2015: aos 70 anos.

Os funcionarios civís da Administración xeral do Estado e das entidades de dereito público vinculadas ou dependentes dela poderán optar pola prolongación da permanencia no servizo activo ata que cumpran, como máximo, os setenta anos de idade, de acordo co seguinte procedemento:

  • Iníciase por solicitude do interesado, mediante escrito dirixido ao órgano de xubilación, do que dará conta á xefatura de persoal do centro onde está destinado e que deberá presentarse con, polo menos, dous meses de anticipación ao cumprimento da idade de xubilación forzosa. A devandita solicitude comportará automaticamente a non iniciación do procedemento de xubilación forzosa ou a súa suspensión, se xa se iniciase.
  • O órgano competente ditará resolución motivada no prazo dun mes desde a data da solicitude, que só poderá ser negativa cando o interesado non cumpra o requisito de idade ou cando presentase a solicitude fóra de prazo de dous meses, indicado anteriormente.
  • En todo caso, se antes de 15 días da data de cumprimento da idade de xubilación forzosa non recaese resolución expresa, entenderase estimada a solicitude do interesado (silencio administrativo en positivo).

O funcionario pode pór fin á prolongación da permanencia no servizo activo, comunicando ao órgano competente a data prevista por el para a súa xubilación forzosa por idade, cunha antelación mínima de tres meses a esa data.

A prolongación da permanencia no servizo activo non será de aplicación aos funcionarios daqueles corpos e escalas que teñan normas específicas de xubilación.

XUBILACIÓN Ou RETIRO POR INCAPACIDADE/INUTILIDADE PERMANENTE PARA O SERVIZO

Declárase, de oficio ou a instancia de parte, cando o interesado estea afectado por unha "lesión ou proceso patolóxico, somático ou psíquico que estea estabilizado e sexa irreversible ou de remota ou incerta reversibilidade, que o imposibilite totalmente para o desempeño das funcións propias do seu corpo, escala, praza ou carreira" (artigo 28.2.c) do texto refundido da Lei de clases pasivas).

A pensión de xubilación ou retiro por incapacidade/inutilidade permanente para o servizo calcúlase igual que a pensión ordinaria de xubilación ou retiro por idade, coa particularidade de que cando aquela se produce estando o funcionario en servizo activo ou situación equiparable, consideraranse como servizos efectivos, ademais dos acreditados ata ese momento, os anos completos que resten ao funcionario para cumprir a idade de xubilación ou retiro, entendéndose estes como prestados no Corpo, Escala, praza, emprego ou categoría en que figure adscrito no momento en que se produza o cesamento por xubilación ou retiro.

No entanto a partir de 1 de xaneiro de 2009, cando no momento de producirse o feito causante, o interesado acredite menos de vinte anos de servizos e a incapacidade non lle inhabilite para toda profesión ou oficio, a contía da pensión ordinaria de xubilación, calculada segundo indícase no parágrafo anterior reduciranse nun 5% por cada ano completo de servizo que lle falte ata cumprir os 20 anos de servizo, cun máximo do 25% para quen acrediten 15 ou menos anos de Servizos. Se con posterioridade ao recoñecemento da pensión e antes de se cumprir a idade de xubilación se producise un agravamento da enfermidade ou lesións do interesado que o inhabiliten para o desempeño de toda profesión ou oficio, poderase solicitar o incremento da contía da pensión ata o 100 por 100 da que lle correspondese.

XUBILACIÓN Ou RETIRO VOLUNTARIO

Os funcionarios públicos incluídos no réxime das clases pasivas poden xubilarse voluntariamente desde que cumpran os 60 anos de idade, sempre que teñan recoñecidos 30 anos de servizos ao Estado.

Se para completar os trinta anos exixibles tivesen que computarse cotizacións a outros réximes de protección social por aplicación das normas sobre cómputo recíproco de cotas entre réximes da Seguridade Social (Real decreto 691/1991, do 12 de abril), requirirase, cando a xubilación sexa posterior ao 1 de xaneiro de 2011, que os últimos cinco anos de servizos computables para a determinación da pensión de xubilación estean cubertos no réxime de clases pasivas do Estado. Este requisito non será de aplicación aos funcionarios da Administración de Estado en servizo activo, servizos especiais, excedencia por coidado de familiares e excedencia por razón de violencia de xénero que, como consecuencia da superación dos procesos de acceso e promoción regulados na normativa xeral de función pública, cambien de réxime de protección social.

Dita regra será así mesmo de aplicación cando para completar o trinta anos de servizos esixidos houbesen de computarse períodos de seguro, residencia ou asimilados cubertos fóra de España, derivados da aplicación de convenios bilaterais ou de regulamentos comunitarios de coordinación dos sistemas de seguridade social, salvo que os referidos períodos correspondan a actividades que de desenvolverse en España desen lugar á inclusión obrigatoria do interesado no Réxime de Clases Pasivas.

O persoal das Cortes Xerais poderá xubilarse voluntariamente cando cumpra 60 anos de idade ou cando teña recoñecidos 35 anos de servizos efectivos ao Estado.

O procedemento iniciarase polo funcionario interesado, mediante escrito no que deberá indicar necesariamente a data na que desexa xubilarse ou retirarse e haberá de presentar ante o órgano de xubilación ou retiro, polo menos, tres meses antes da data de xubilación ou retiro solicitada.

Además de a la jubilación voluntaria prevista para todos los funcionarios del Régimen de Clases Pasivas ( 60 años de edad y 30 años de servicios al Estado), los funcionarios de los Corpos Docentes Universitarios e os Maxistrados, Xuíces, Fiscais e Letrados da Administración de Xustiza, que teñen fixada a idade de xubilación forzosa en 70 anos de idade, poden acceder á xubilación desde que cumpran os 65 anos de idade e acrediten 15 anos de servizos efectivos ao Estado. No caso dos Maxistrados, Xuíces, Fiscais e Letrados da Administración de Xustiza, este tipo de xubilación voluntaria deberán solicitala con seis meses de antelación á data de xubilación.