Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
UE23, Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Normas xerais e supostos especiais

Normas xerais

a) Feito Causante

É a xubilación ou retiro do funcionario e pode producirse por distintos motivos:

 

 

b) Período de Carencia

Para causar dereito a pensión ordinaria de xubilación ou retiro é requisito indispensable completar un período mínimo de 15 anos de servizos efectivos ao Estado.

c) Cálculo de Pensión

A contía da pensión ordinaria determínase aplicando ao haber regulador que corresponda, segundo o Corpo ou categoría do funcionario, a porcentaxe establecida en función do número de anos completos de servizos efectivos ao Estado.

Haberes reguladores (bases para o cálculo das pensións de Clases Pasivas): fíxanse anualmente na Lei de Orzamentos Xerais do Estado para cada grupo, subgrupo (EBEP Real Decreto Lexislativo 5/2015) de clasificación en que se encadran os distintos Corpos, Escalas, prazas ou empregos de funcionarios.

Para o 2023 son os seguintes:

Grupo / Subgrupo EBEP

Haber regulador

(euros /año)

A148.086,76
A2

37.845,48

B33.139,86
C129.065,98
C222.996,00
E (Ley 30/1984) y Agrupaciones profesionales (EBEP)19.605,93
 • Á base ou haber regulador que corresponda aplicarase a porcentaxe que proceda de acordo con a seguinte escala:

Años de

servicio

Porcentaje

del regulador

Años de

servicio

Porcentaje

del regulador

Años de

servicio

Porcentaje

del regulador

11,241322,102563,46
22,551424,452667,11
33,881526,922770,77
45,311630,572874,42
56,831734,232978,08
68,431837,883081,73
710,111941,543185,38
811,882045,193289,04
913,732148,843392,69
1015,672252,523496,35
1117,712356,1535 ó más100
1219,862459,81

Calcule o importe de a súa teórica pensión:

SIMULA. Cálculo simulado de pensións

Supostos especiais

 

a) Prestación de servizos en dous ou máis Corpos

Cando se prestaron servizos en dous ou máis Corpos ou categorías con distinto haber regulador, para calcular a pensión de xubilación ou retiro tómase en consideración todo o historial administrativo do funcionario, desde o seu ingreso no primeiro e sucesivos Corpos ata o seu cesamento no servizo activo. A tales efectos aplícase a seguinte fórmula:

          P = R1 x C1 + (R2 - R1) x C2 + (R3 - R2) x C3 + …

Sendo:

P a contía anual da pensión de xubilación ou retiro

R1, R2, R3 ... os haberes reguladores correspondentes ao primeiro e aos sucesivos Corpos e Escalas en que prestase servizos

C1, C2, C3 ... as porcentaxes de cálculo correspondentes aos anos completos de servizo efectivo transcorrido desde o acceso ao primeiro Corpo, Escala... ata o momento da xubilación ou retiro, de acordo con a táboa de porcentaxes anterior.

Para determinar a porcentaxe aplicable, as fraccións de tempo superiores ao ano computaranse como tempo correspondente aos servizos prestados a seguir ata chegar aos servizos últimamente prestados en que o exceso de tempo resultante non se computará.

 

b) Pensións no suposto da prolongación no servizo activo

De conformidade coa modificación introducida, pola Lei 21/2021, do 28 de decembro, de garantía do poder adquisitivo das pensións e doutras medidas de reforzo da sustentabilidade financeira e social do sistema público de pensións, na disposición adicional decimoséptima do Texto Refundido de Lei de Clases Pasivas do Estado, aprobado por Real Decreto Lexislativo 670/1987, do 30 de abril, ás pensións de xubilación do Réxime de Clases Pasivas do Estado que se causen a partir de 1 de xaneiro de 2022, seralles aplicable o establecido no apartado 2 do artigo 210 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, aprobado por Real Decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro.

 • Con carácter xeral, aplicarase ás xubilacións que se declaren a unha idade superior á idade de xubilación forzosa que corresponda ao Corpo de pertenza do funcionario, sempre que ao cumprir esta idade reúnase o período mínimo de carencia de 15 anos.
 • No caso de Xuíces, Maxistrados, Avogados Fiscais, Fiscais, Letrados da Administración de Xustiza, docentes universitarios e Rexistradores da Propiedade, Mercantís e de Bens Mobles, que causen pensión a partir de 1 de xaneiro de 2015, esixiráselles que no momento da xubilación conten, polo menos, con sesenta e cinco anos de idade cumpridos, así como aos Maxistrados e Fiscais do Tribunal Supremo que na indicada data estivesen a prestar servizos como eméritos.
Recoñecerase ao interesado un complemento económico, por cada ano completo de servizos efectivos ao Estado que transcorra desde que reuniu os requisitos para acceder a esta pensión, que se aboará dalgunha das seguintes maneiras, a elección do interesado:

a) Unha porcentaxe adicional do 4 por cento por cada ano completo cotizado entre a data en que cumpriu dita idade e a do feito causante da pensión. Se a contía da pensión co incremento superase o límite máximo de percepción de pensións públicas (3.058,81 euros/mes para o ano 2023) poderase recibir unha contía adicional que sumada á pensión non poderá ser superior ao haber regulador do Grupo/Subgrupo A1 (3.434,77 euros/mes para o ano 2023).

3.434,77 euros – 3.058,81  euros = 375,96 euros/mes.

A percepción deste complemento é incompatible coa realización de calquera traballo por conta propia do pensionista, que dea lugar á súa inclusión en calquera réxime público de Seguridade Social.

b)  Unha cantidade a tanto alzado por cada ano completo cotizado entre a data en que cumpriu dita idade e a do feito causante da pensión, cuxa contía virá determinada en función dos anos de cotización acreditados na primeira das datas indicadas, sendo a fórmula de cálculo a seguinte:

           1.º Se cotizou menos de 44 anos e 6 meses:

PU 800.png

2.º Se cotizou, polo menos, 44 anos e 6 meses a cifra anterior auméntase nun 10%:

PU 800.png

c)  Unha combinación das solucións anteriores nos termos desenvolvidos *reglamentariamente, conforme ao Real Decreto 371/2023, do 16 de maio (BOE 117, de 17/05/2023).

Para poder optar por esta modalidade é necesario que:

    1) O feito causante da pensión produciuse a partir do 19 de maio de 2023 (inclusive).

    2) Transcorresen polo menos dous anos desde a data en que o interesado cumpriu a idade de xubilación forzosa.

Cumpridas estas condicións, se a persoa interesada opta por esta modalidade, o complemento calcularase tomando os anos completos de servizos ao Estado que se acrediten, aínda que as regras de cálculo son diferentes en función de se entre a data de xubilación forzosa e o feito causante da pensión transcorresen dez anos ou máis de 10 anos:

    • Se entre a xubilación forzosa e o feito causante da pensión transcorresen entre 2 e 10 anos, aplícase un 4% adicional por cada ano da metade dese período, e unha cantidade a tanto alzado polo resto.

    • Se entre a xubilación forzosa e o feito causante da pensión transcorresen 11 anos ou máis, aplícase unha cantidade a tanto alzado por 5 anos dese período, e un 4% adicional por cada un dos anos restantes. 

A elección levará a cabo por unha soa vez no momento en que se adquire o dereito a percibir o complemento económico, non podendo ser modificada con posterioridade. De non exercitarse esta facultade, aplicarase o complemento considerado na letra a).

A porcentaxe de incremento obtido en ningún caso ten incidencia no cálculo de pensións en favor de familiares.

c) Cómputo de servizos nas pensións de xubilación ou retiro por incapacidade ou inutilidade

A pensión de xubilación ou retiro por incapacidade/inutilidade permanente para o servizo calcúlase igual que a pensión ordinaria de xubilación ou retiro por idade, coa particularidade de que cando aquela se produce estando o funcionario en servizo activo ou situación equiparable, consideraranse como servizos efectivos, ademais dos acreditados ata ese momento, os anos completos que resten ao funcionario para cumprir a idade de xubilación, entendéndose estes como prestados no Corpo, Escala, praza, emprego ou categoría en que figure adscrito no momento en que se produza o cesamento por xubilación.

No entanto, a partir de 1 de xaneiro de 2009, cando no momento de producirse o feito causante, o interesado acredite menos de vinte anos de servizos e a incapacidade ou inutilidade non lle inhabilite para toda profesión ou oficio, a contía da pensión ordinaria de xubilación ou retiro reducirase nun 5% por cada ano completo de servizo que lle falte ata cumprir os 20 anos de servizo, cun máximo do 25% para quen acrediten 15 ou menos anos de servizos. Se con posterioridade ao recoñecemento da pensión e antes do cumprimento da idade de xubilación ou retiro producísese un agravamento da enfermidade ou lesións do interesado de maneira que lle inhabilitasen para o desempeño de toda profesión ou oficio, poderase incrementar a contía da pensión ata o 100 por 100 da que lle correspondeu.

 •   

d) Cambio de Corpo a outro de índice de proporcionalidade distinto antes de 1 de xaneiro de 1985 -DT1 de o texto refundido de a Lei de Clases Pasivas-

A Disposición Transitoria Primeira do Texto Refundido da Lei de Clases Pasivas do Estado establece que o persoal funcionario, civil e militar, da Administración do Estado, ingresado con anterioridade ao 1 de xaneiro de 1985, e que antes de dita data pasase dun corpo, escala, praza ou emprego, que tivese asignado determinado índice de proporcionalidade, a prestar servizos noutro de índice de proporcionalidade superior, terá dereito a que compútenselle, para os efectos do cálculo da súa pensión, ata un máximo de dez anos dos que efectivamente servise no corpo, escala, praza ou emprego do menor dos índices de proporcionalidade, coma se fosen prestados no maior.

Deste cómputo especial de servizos quedan exceptuadas as pensións causadas pola xubilación ou retiro voluntario do funcionario.

 

e) Servizo militar obrigatorio e Prestación Social Sustitutoria

Para efectos de dereitos pasivos, o servizo militar obrigatorio e a prestación social equivalente –hoxe suprimidos- unicamente téñense en conta, para a determinación das pensións dos funcionarios, cando se cumpriron despois do seu ingreso na Función Pública.

No caso de que se prestaron antes de adquirir a condición de funcionario, só se computa o tempo que exceda do servizo militar obrigatorio.

 

f) Cómputo recíproco de cotizacións entre réximes de Seguridade Social

O Real Decreto 691/1991, do 12 de abril, sobre cómputo recíproco de cotas entre réximes de Seguridade Social, permite, a solicitude do interesado, totalizar os períodos de cotización sucesivos ou alternativos que se acrediten no Réxime de Clases Pasivas do Estado e nos réximes do Sistema da Seguridade Social, tanto para a adquisición do dereito a pensión como para determinar a porcentaxe aplicable para o cálculo da mesma.

A pensión é recoñecida polo Órgano ou Entidade Xestora do réxime ao que efectuase as últimas cotizacións, aplicando as súas propias normas pero tendo en conta a totalización de períodos, salvo que no este réxime non cumprise as condicións esixidas para obter dereito a pensión, nese caso resolverá o outro réxime.

Cando corresponda o recoñecemento da pensión ao Réxime de Clases Pasivas, os períodos de cotización que se totalicen, acreditados noutro réxime, entenderanse como prestados no grupo ou categoría que resulte de aplicar a seguinte táboa de equivalencias:

Seguridad Social Régimen de Clases Pasivas
1 (grupo 1 + Autónomos licenciados e ingenieros)A1
2 (grupo 2 + Autónomos Ingen. Técnicos y peritos)A2
3 (grupos 3, 4, 5, 8 y Autónomos en general)C1
4 (grupo 7 y 9)C2
5 (grupos 6, 10, 11, 12 y empleadas de hogar)E / Agrupaciones profesionales

Para efectos de incorporar os anos de cotización no Réxime de Clases Pasivas ás pensións de Seguridade Social, en aplicación do cómputo recíproco de cotas entre réximes de Seguridade Social (Real Decreto 691/1991, do 12 de abril) o interesado deberá solicitar a certificación de servizos prestados ao Estado que se realizará no impreso Modelo CS expedido polo departamento ministerial ou Comunidade Autónoma onde se atopaba por última vez destinado o funcionario.

 

g) Sacerdotes e Relixiosos secularizados

O Real Decreto 432/2000, do 31 de marzo, regula o cómputo no Réxime de Clases Pasivas do Estado dos períodos recoñecidos como cotizados á Seguridade Social, en favor dos sacerdotes, relixiosos ou relixiosas da Igrexa católica, así como dos membros laicos dalgún dos institutos seculares da Igrexa católica que figuren inscritos no Rexistro de Entidades Relixiosas do Ministerio de Xustiza, que, na data do 1 de xaneiro de 1997, estivese secularizado, cesase na profesión relixiosa ou como membro dos este institutos seculares.

O citado Real Decreto permite totalizar tales períodos, a solicitude dos interesados e sempre que non se sobrepoñan cos anos de servizos que se acrediten no Réxime de Clases Pasivas do Estado, tanto para causar o dereito a pensión neste réxime de protección social como para mellorar o importe da mesma, sen que en ningún caso os anos resultantes da expresada totalización poidan superar o número de trinta e cinco.

Os aspectos máis relevantes a ter en conta son os seguintes:

 

 1. A solicitude do interesado deberá acompañar unha certificación na que se especifiquen os períodos asimilados a cotizados recoñecidos e, no seu caso, os de cotización efectiva, emitida pola Dirección Provincial da Tesouraría Xeral da Seguridade Social do lugar de residencia do interesado ou, de residir no estranxeiro, pola correspondente á localidade onde exerceu o ministerio sacerdotal ou profesión relixiosa ao momento do seu secularización, ou como membro laico dun instituto secular da Igrexa católica, ao momento do seu cesamento.
 2. Para o cálculo da pensión, os períodos de exercicio do ministerio sacerdotal ou profesión relixiosa, que a Tesouraría Xeral da Seguridade Social recoñeza como asimilados a cotizados, entenderanse como de servizos prestados ao Estado no subgrupo C1.
 3. Os interesados están obrigados a pagar exclusivamente a parte do importe total da pensión que corresponda polos anos asimilados a cotizados que se computen para o recoñecemento do dereito a pensión, ou mellora da xa recoñecida. Dita parte calcularase aplicando, ao haber regulador do subgrupo C1, a porcentaxe fixada na escala do artigo 31.1 do Texto Refundido de Lei de Clases Pasivas para un número igual de anos que os que computados como asimilados a cotizados.
 4. O importe a pagar deducirase nas sucesivas mensualidades de pensión que se devindiquen, incluídas as extraordinarias, sen que, en ningún caso, a cantidade deducida mensualmente poida resultar superior á diferenza existente, na data inicial de abono, entre o importe da pensión aboada (unha vez deducidos os impostos) e a que lle correspondeu sen o cómputo dos anos recoñecidos como cotizados. Esta cláusula garante que nunca se detraerá unha contía superior a aquela en que a súa pensión resulte mellorada como consecuencia do cómputo dos anos de exercicio relixioso.
 5. A cota a pagar ten a consideración de gasto fiscalmente deducible, incluído no artigo 19 da Lei 35/2006, do 28 de novembro, do I.R.P.F.

 

h) Perda da condición de funcionario

O persoal incluído no ámbito subxectivo do Réxime de Clases Pasivas do Estado -excepto aqueles a que fai referencia as letras i) e j) do artigo 2.1 do Texto Refundido de Lei de Clases Pasivas- que perda a condición de funcionario conservará os dereitos pasivos que para si ou para os seus familiares puidese adquirir ata ese momento.

No entanto, este persoal só causará dereito a pensión ordinaria de xubilación ou retiro por incapacidade/inutilidade permanente cando antes de alcanzar a idade de xubilación ou retiro atópese incapacitado por completo para a realización de toda profesión ou oficio.

O recoñecemento dos dereitos pasivos causados por este persoal efectuarase sempre a instancia de parte, unha vez acredite o cumprimento dos requisitos esixidos en cada caso, sen que sexa necesaria a previa declaración de xubilación ou retiro. Para efectos de tal recoñecemento, soamente computaranse os servizos prestados polo causante ata o momento en que se produciu a perda da condición de funcionario. 

 

i) Complemento por maternidade en pensións de xubilación ou retiro forzoso ou por incapacidade/inutilidade permanente para o servizo causadas desde o 1 de xaneiro de 2016 ata o 3 de febreiro de 2021

A partir do 1 de xaneiro de 2016, ás mulleres que tivesen fillos naturais ou adoptados e sexan beneficiarias dunha pensión de xubilación ou retiro forzoso ou por incapacidade/inutilidade permanente para o servizo, recoñeceráselles un complemento de pensión por importe equivalente ao resultado de aplicar á pensión de xubilación ou retiro que lle corresponda, unha porcentaxe en función do número de fillos nados ou adoptados con anterioridade ao feito causante da pensión, segundo a seguinte escala:

 • No caso de 2 fillos: 5 por 100.
 • No caso de 3 fillos: 10 por 100.
 • No caso de 4 ou máis fillos: 15 por 100.

Este complemento por maternidade en ningún caso formará parte da pensión de xubilación ou retiro para efectos da determinación da base reguladora no recoñecemento de pensións en favor dos familiares.

Ademais:
 1. Se na pensión a complementar se totalizan períodos en aplicación de normativa internacional, o complemento calcularase sobre a pensión teórica, que en ningún caso poderá superar o límite máximo das pensións públicas.
 2. Se a contía da pensión a recoñecer é igual ou superior ao límite de pensión máxima só aboarase o 50 por 100 do complemento aínda no caso de que exista concorrencia de pensións públicas.
 3. Se a pensión a recoñecer non alcanza a contía de pensión mínima e a interesada solicita e reúne os requisitos a percibir o complemento a mínimos, sumarase o complemento por maternidade.
 4. Se hai concorrencia de pensións públicas, con independencia do Réxime no que se causen, aboarase un só complemento por maternidade de acordo con as seguintes regras:
   - Se é de máis dunha pensión de xubilación ou retiro, aboarase o complemento de maior contía.
   - Se o é dunha pensión de xubilación ou retiro e viuvez, aboarase o correspondente á pensión de xubilación ou retiro.

j) Complemento para a redución da brecha de xénero

O complemento para a redución da brecha de xénero, recoñecerase unicamente ás pensións causadas a partir do 4 de febreiro de 2021.

As mulleres que tivesen un ou máis fillos ou fillas e que sexan beneficiarias dunha pensión de xubilación ou retiro de carácter forzoso ou por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade no Réxime de Clases Pasivas, terán dereito a un complemento por cada fillo ou filla. O dereito ao complemento económico por cada fillo ou filla recoñecerase ou manterá á muller sempre que non medie solicitude e recoñecemento do complemento en favor do outro proxenitor e se estoutro é tamén muller, recoñecerase a aquela que perciba pensións públicas cuxa suma sexa de menor contía.

Para que os homes poidan ter dereito ao recoñecemento do complemento deberán causar unha pensión de xubilación ou retiro de carácter forzoso ou por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade e interromper ou ver afectada a súa carreira profesional con ocasión do nacemento ou adopción, segundo os seguintes requisitos:

1º No suposto de fillos ou fillas nados ou adoptados ata o 31 de decembro de 1994, ter máis de cento vinte días sen servizos efectivos ao Estado, de acordo con o previsto no artigo 32 do texto refundido da Lei de Clases Pasivas, entre nóveos meses anteriores ao nacemento e o tres anos posteriores á este data ou, en caso de adopción, entre a data da resolución xudicial pola que se constitúa e o tres anos seguintes, sempre que a suma das contías das pensións recoñecidas sexa inferior á suma das pensións que lle corresponda á muller.

2º No suposto de fillos ou fillas nados ou adoptados desde o 1 de xaneiro de 1995, que o funcionario cesase no servizo activo ou tivese unha redución de xornada nos vinte e catro meses seguintes ao do nacemento ou ao da resolución xudicial pola que se constitúa a adopción, en máis dun 15 por cento, respecto da dos vinte e catro meses inmediatamente anteriores, sempre que a suma das contías das pensións recoñecidas sexa inferior á suma das pensións que lle corresponda á muller.

3º Se os proxenitores son homes e danse as condicións anteriores en ambos, recoñecerase a aquel que perciba pensións públicas cuxa suma sexa de menor contía.

O importe do complemento será para o ano 2023 de 30,40 euros mensuais, por cada fillo ou filla. A contía a percibir estará limitada a catro veces este importe.

Ademais:

 • O importe do complemento non será tido en conta na aplicación do límite máximo de pensións.
 • O complemento será satisfeito en catorce pagas, xunto coa pensión que determine o dereito á mesma.
 • Cada fillo ou filla dará dereito unicamente ao recoñecemento dun complemento económico.
 • Os complementos que puidesen ser recoñecidos en calquera dos réximes de Seguridade Social serán incompatibles entre si, sendo aboado no réxime no que o causante da pensión teña máis períodos de alta.

Mantemento transitorio do complemento por maternidade nas pensións de Clases Pasivas. 

Quen estivesen a percibir o complemento por maternidade manterán a súa percibo.

A percepción do este complemento de maternidade será incompatible co complemento para a redución da brecha de xénero que puidese corresponder polo recoñecemento dunha nova pensión pública, podendo as persoas interesadas optar entre un ou outro.

No caso de que o outro proxenitor dalgún dos fillos ou fillas que deu dereito ao complemento por maternidade, solicite o complemento para a redución da brecha de xénero e correspóndalle, a contía mensual que lle sexa recoñecida deducirase do complemento por maternidade que viñese percibindo.