Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
UE23, Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Pensión de orfandade

Beneficiarios

Terán dereito á pensión de orfandade os fillos do causante dos dereitos pasivos que fosen menores de 21 anos, así como os que estivesen incapacitados para todo traballo antes do cumprimento da devandita idade ou da data de falecemento do causante.

No suposto en que o orfo non realice un traballo lucrativo por conta allea ou propia ou cando realizándoo, os ingresos que obteña en cómputo anual resulten inferiores ao importe do salario mínimo interprofesional que se fixe en cada momento, tamén en cómputo anual, poderá ser beneficiario da pensión de orfandade sempre que, á data de falecemento do causante, fóra menor de 25 anos. Neste caso, a pensión extinguirase cando o titular cumpra os 25 anos de idade, salvo que estivese a cursar estudos, manténdose nestes supostos a percepción da pensión de orfandade ata o día primeiro do mes seguinte ao comezo do seguinte curso académico.

A adopción do beneficiario dunha pensión de orfandade dará lugar á extinción desta, con efectos a partir do día primeiro do mes seguinte á data da resolución xudicial pola que se constitúa a adopción./p>

Cálculo da pensión

A contía da pensión de orfandade é o 25 por 100 da base reguladora, no caso de que exista só un fillo con dereito a pensión.

Será o 10 por 100 da base reguladora para cada orfo, no caso de que existan varios fillos con dereito a pensión. Neste caso, as pensións resultantes increméntanse nun único 15 por 100 da base reguladora que se distribuirá por partes iguais entre todos eles.

As porcentaxes de cálculo que se indican serán, respectivamente, do 12,50 por 100; do 5 por 100 e do 7,5 por 100 no caso de que o funcionario falecese tras ser declarado inutilizado en acto de servizo ou como consecuencia deste último e de sinalarse no seu favor a correspondente pensión extraordinaria

• Límiche de percepción

O importe conxunto das pensións de orfandade non poderá superar, en ningún caso, o 50 por 100 ou o 100 por 100 da base reguladora, segundo exista ou non, respectivamente -con dereito a pensión- cónxuxe viúvo, excónyuge ou parella de feito do falecido.

As porcentaxes que se indican non poderán superar, respectivamente, do 25 por 100 ou 50 por 100 no caso de que o funcionario falecese tras ser declarado inutilizado en acto de servizo ou como consecuencia deste último e de sinalarse no seu favor a correspondente pensión extraordinaria