Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
UE23, Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Pensión en favor de pais

 

Beneficiarios

 

O pai e a nai do causante, sempre que dependesen economicamente deste ao momento do seu falecemento e que non exista cónxuxe sobrevivente, excónyuge, parella de feito ou fillos do falecido con dereito a pensión. No caso de que no momento do falecemento do causante houbese cónxuxe, excónyuge, parella de feito ou fillos do mesmo con dereito a pensión, o pai e a nai daquel só terán dereito á pensión a partir do momento en que a mesma quede vacante por falecemento ou perda de aptitude legal do cónxuxe, excónyuge ou parella de feito e dos fillos con dereito.

Con efectos de 1/1/2013, establécese que a presunción de que concorre o requisito de dependencia económica, prodúcese cando a suma dos ingresos da unidade familiar sexa inferior o dobre de salario mínimo interprofesional vixente. Nas familias monoparentais, o límite de ingresos fíxase no salario mínimo interprofesional

 

 

Cálculo da pensión

 

A cada proxenitor correspóndelle o 15 por 100 da base reguladora, ou o 7,5 por 100 no caso de que o causante dos dereitos falecese tras ser declarado inutilizado en acto de servizo ou como consecuencia do mesmo e de sinalarse no seu favor a correspondente pensión extraordinaria

Non asistirá, en ningún caso, a calquera dos pais do funcionario falecido o dereito a que o valor da pensión do outro deles que faleza ou deba cesar na percepción acrezca o da súa