Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Bateraezintasunak

  • Pentsioen artean
  • Lan aktiboarekin

• Pentsioen artean

Ezin dira batera jaso:

  1. Pertsona desberdinek jaso behar dituzten Klase Pasiboen ohizko hiru pentsio baino gehiagorenak -erretiro edo erretreta, alarguntza, zurztasun edo gurasoen alde.
  2. Klase Pasiboen bi ohiko pentsio edo gehiago, pertsona bakarrak bere alde edo senitartekoen alde sortuak.
  3. Klase Pasiboen ohiz kanpoko pentsioak eta onuradunek, egitate eragile berberak oinarri hartuta, eska ditzaketen ohiko pentsioak.
  4. Terrorismo ekintzengatiko ohiz kanpoko pentsioak, eta arrazoi berberengatik, eta motibazio terrorista kontuan hartu gabe, Estatuko Klase Pasiboetako Erregimenean dauden pentsioak. Halaber, bateraezinak dira, arrazoi beragatik, babes sozialeko beste edozein erregimenean onartzen diren beste pentsio guztiekin.
  5. Pertsona batek gizarte-segurantzako erregimen batean baino gehiagotan eragin dituen edo eragin ditzakeen pentsioei dagokienez, baldin eta eskubidea izateko bete beharreko gutxieneko kotizazio-aldia bete izana ziurtatzeko, edota haren zenbatekoa kalkulatzeko aplikatu beharreko ehunekoa zehazteko, edota bi gauza horietarako, pentsioetako edozeinetan beste erregimen batean zenbaturiko kotizazioak izan badira kontuan, edota, hala badagokio, klase pasiboenean, 1978ko abenduaren 26ko 70/1978 Legearen aurretiko zerbitzu gisa

Pertsona batek jasotzeko bateraezinak diren Klase Pasiboetako pentsio bat baino gehiago kobratzeko eskubidea badu, aukeratzeko eskubidea erabili ahal izango du egokien iruditzen zaion pentsioa kobratzeko.

• Lan aktiboarekin

A) Erretiro pentsioak (borondatezkoa, nahitaezkoa, zerbitzurako ezintasun edo elbarritasun erabatekoa).

- Erretiro pentsioak, 2009ko urtarrilaren 1a baino lehen emanak.

Bateraezinak dira erretiro pentsioa jasotzea eta titularrak sektore publikoan lanpostua izatea.

Pentsio horietan Gizarte Segurantzako Sistemako Erregimen bati dagozkion kotizazioaldiak gehitu badira —Gizarte Segurantzako Erregimenen arteko kotizazioen elkarrekiko zenbaketa aplikatuz— pentsio horiek bateraezinak izango dira sektore pribatuko lanarekin, berdin norberaren kontura edo besteren kontura bada.

Bi kasu horietan, pentsioa jasotzeari utziko zaio, lanpostu horretan den hilabeteetan zehar. Halere, horrek ez du esan nahi ez direla pentsioaren eguneratzek aintzat hartuko. Hain zuen, pentsioa berriz jasotzen hazten denean, eguneratze horiek kontuan hartuko dira.

- Erretiro pentsioak, 2009ko urtarrilaren 1etik aurrera emanak,

Erretiro pentsioen titularrak ezingo dira lanpostu baten jabe izan edo goi kargu bat sektore publikoan eduki, Herri Administrazioetako Zerbitzurako Langileen Bateraezintasunei buruzko abenduaren 26ko 53/1984 Legeko 1. artikuluaren 1. ataleko 2. paragrafoari jarraiki. Horri dagokionez, ondorio horretarako, aipatutako Legeko bederatzigarren xedapen gehigarriaren salbuespenak aplikatuko dira eta, ezingo da aldian aldiko ordainsaririk jaso, Autonomia Erkidegoetako edo Toki Korporazioetako Legebiltzarren kide gisako hautapenezko karguak garatzeagatik (aipatutako legeko 5. artikuluan aurreikusitakoak).

Gain la incompatibidad lanpostu baten jarduerarekin sektore publikoan, ostatu hauen pertzepzioa, bateraezina izango da, jarduera baten ariketarekin, norbere edo besteren kontura, sarrerara lekuaren edozein erregimenetan bere tituluaren Gizarte Segurantzaren publikoa.

Aurreko paragrafoan ezarritakoa alde batera utzi gabe, kasu bakoitzerako legearen arabera ezarritako adina betetzeagatik jasotako nahitaezko erretiro pentsioak bateragarriak izango dira norberaren edo besteren konturako jarduera bat garatzearekin, pentsioaren titularra Gizarte Segurantzako edozein araubide publikoan barneratuz eta honako baldintza hauek betez:

 a) Erretiro pentsioa jasotzen hasteko adina, gutxienez, izan beharko da dagokion funtzionario kolektiborako nahitaezko erretiro adin gisa ezarritakoa.

 b) Pentsioaren zenbatekoa kalkulatzeko, hartzeko erregulatzaileari aplikatu beharreko ehunekoa ehuneko ehun izan beharko da.

Jarduera bateragarri bat garatuz gero, pentsioaren zenbatekoa, pentsioa hasieran onartzen denean, emaitzazko zenbatekoaren ehuneko berrogeita hamarrarekin bateragarria izan behar da, bidezkoa bada, pentsio publikoaren gehienezko muga aplikatu ondoren, edo jardueraren hasierako datan pentsioduna jasotzen ari dena aplikatu ondoren. Nolanahi ere, gutxienekoen osagarria salbuetsita egongo da eta ezingo da jaso pentsioa eta jarduera bateragarriak diren bitartean.

Hala ere, jarduera norbere kontura burutzen bada, eta gutxienez besteren konturako langile bat kontratatu egin dela egiaztatzen bada, lanarekin bateragarria den pentsioaren zenbatekoa ehuneko ehunekoa izango da.

Jabetza intelektualeko eskubideetatik eratorritako diru-sarrerak jasotzea eragiten duen sorkuntza artistikoko jarduera denean, bitartekoei eskualdatzeagatiko diru-sarrerak barne, jarduera honekin bateragarria den pentsioaren zenbatekoa ehuneko ehunekoa izango da. Izan ere, ordaindutakoaren araberako erretiro-pentsioaren eta sorkuntza artistikoaren jardueraren bateragarritasuna arautzen dituen apirilaren 26ko 302/2019 Errege Dekretuan zehazten den afilizazioei, altei, bajei, datuen eta kotizazioen aldaketari, eta bateragarritasunari buruz aurreikusitakoa aplikatuko da kasu honetan. Aipatutako Errege Dekretuak sorkuntza artistikoari eta zinematografiari buruzko premiazko neurriak onartzen dituen abenduaren 28ko 26/2018 Errege Dekretu Legearen bigarren azken xedapena garatzen du.

Pentsioaren balioa guztiz handituko da, Klase Pasiboen Erregimeneko pentsioetarako zehaztu egin diren baldintzen arabera. Hala ere, bateragarria den jarduera burutuz gero, pentsioaren eta metatutako balioa handitzeen zenbatekoa ehuneko berrogeita hamarrean murriztuko da. Murrizketa ez da aplikagarria izango erretiro-pentsioa norbere konturako jarduerarekin bateragarria denean eta gutxienez besteren konturako langile bat kontratatu egin dela egiaztatzen denean, edo jarduera artistikoa denean.

Hala ere, zerbitzurako ezintasun iraunkorragatiko edo ezereztasunagatiko erretiro- edo erretreta-pentsioen kasuan, interesduna edozein lanbide edo lana egiteko ezindua ez denean, pentsioa jarduerarekin bateragarria egin ahal izango du, betiere Estatuaren zerbitzura egiten zuen lanaz bestelakoa bada. Kasu honetan, eta egoera irauten duen bitartean, aitortutako pentsioaren zenbatekoa dagokion zenbatekoaren % 75era murriztuko da 20 urtez Estatuarekiko egiazko zerbitzuak burutu egin direla egiaztatzen badira, edo % 55era murriztuko da interesdunak 20 urte baino gutxiago bete baditu Estatuaren zerbitzura, erretiro edo erretretaren unean.

Aldez aurretik aipatutako bateraezintasunen eragina jasan behar duten pentsioen eskuratzea eten egingo da hilabete osoen arabera, hau da, bateraezintasuna sortzen duen jarduera hasi eta hurrengo hilabeteko lehen egunetik hura amaitzen den hilabeteko azken egunera arte, eta horrek ez du eraginik izango pentsioek izan behar dituzten gehikuntzetan; jarduera bateraezina hilabete bateko lehen egunean hasten bada, ordainketa jarduera bateraezina egiten den hilabeteko lehen egunetik aurrera eten egingo da.

B) Alargun pentsioak

Alargun pentsioa bateragarria da lan errentak jasotzearekin, berdin norberaren edo besteren kontura bada.

C) Umezurtz pentsioak

Izaera orokorreko zurztasun pentsioa iraungiko da umezurtzak 21 urte betetzen dituenean. Hala ere, pentsioa biziartekoa izango da umezurtza edozein lan egiteko ezgaituta badago kausatzailea hil aurretik edo 21 urte bete aurretik.

Umezurtzak 25 urte bete arte pentsioa jasotzen jarrai dezake sektore pribatuan betetzen duen lanaren ondoriozko errentak ez badira lanbide arteko gutxieneko soldata baino handiagoak. Ikasten badabil, zurztasun-pentsioa hurrengo ikasturtea hasi eta hurrengo hilabeteko lehen egunera arte jasotzen jarraitu ahal izango du. Horretarako, pentsioa jasotzeko luzapena eskatu beharra dago.

Nolanahi ere, zurztasun-pentsioa ez da bateragarria sektore publikoko lanarekin.

Klase Pasiboen zurztasun-pentsioak, 1984ko abenduaren 31ko Klase Pasiboen legediaren eta gerra zibiletik eratorritako legedi bereziaren babesean ezinduak ez diren 21 urtetik gorako umezurtzei aitortuak, bateraezinak dira soldata ordezten duten errentak edo diru-sarrerak jasotzearekin, hots, langabeziagatiko prestazioak eta diru-laguntza jasotzearekin.