Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Eguneraketa

​Banako Aipamenen multzoan zehazten da Klase Pasiboen eta gerra zibileko legeria berezitik eratorritako pentsioen alorrean aplikagarria den araudia, baita Langileen Kostuen eta Pentsio Publikoen Zuzendaritza Nagusiak kudeatzen dituen bestelako laguntza eta kalte-ordainak ere

2022ko balio-eguneraketa

2022. urterako Estatuko Aurrekontu Orokorren abenduaren 28ko 22/2021 Legeari jarraituz (B.O.E. número 312, de 29/12/2021), Estatuko Klase Pasiboen pentsioek, oro har, ehuneko 2,5eko igoera izango dute 2022. urtean, 2021. urtean izan zuten zenbateko errealarekin alderatuta.

2022. urterako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko 

Aipatutako 2022. urterako Estatuko Aurrekontu Orokorren abenduaren 28ko 22/2021 Legearen 41. artikuluan ezarritakoari jarraituz, honako Klase Pasiboen pentsio hauek ez dute gehikuntzarik izango:

  1. Hilean 2.819,18 euro baino gehiagoko zenbateko osoa duten pentsioak, hala badagokio, titularrak jasotako beste pentsio publikoen hileko zenbateko osoa gehitua, titularrak urtean 14 hileko ordainketa jasotzeko eskubidea duenenean edo, bestelako kasuetan, 39.468,52 euroko urteko zenbatekoa duten pentsioak.
  2. ​Estatuko Bidezainen alde aintzatetsitako eta 1985eko urtarrilaren 1a baino lehenago eragindako pentsioak; titularrak, bere bidezain baldintzagatik, pentsio hori soilik jasotzen duen kasuetan salbuespen izango dira.

Klase Pasiboen pentsioen balioa handitzeko arauak

Balio handitzearen ezarpena honako arauen menpean egongo da:

  1. 2022ko urtarrilaren 1a baino lehen jasotzen hasi behar diren pentsioetara aplikatuko da, 2021eko abenduaren 31n titularrak jasotzen zuen edo jaso beharko lukeen hileko zenbateko osoaren gainean.
  2. Titular berak Klase Pasiboen kredituaren kontura ordaindutako pentsioaren edo pentsio multzoaren zenbatekoa, horietako bakoitzari dagokion gehikuntza aplikatu ondoren, 39.468,52 euro urtera mugatuko da. Zenbateko horretan hileroko arrunten zenbatekoa zein dagozkion aparteko ordainsarien zenbatekoa sartuko dira.

Alarguntza-pentsioei dagokienez, seme-alaben araberako gehikuntzak ez dira inola ere kontuan hartuko aurreko paragrafoan ezarritako jasotzeko gehieneko muga aplikatzeko.

Titular berak Klase Pasiboen pentsio bat edo hainbat pentsio eta pentsio publiko bat edo hainbat pentsio publiko jasotzen baditu, Klase Pasiboen pentsioaren edo pentsioen multzoaren balioak titularrak jasotzen dituen pentsio publiko guztiekin duen proportzio bera gordeko duen muga izango du, 39.468,52 euro urteko zenbatekoa kontuan izanda.

Muga (L) honako formula honen bidez zehaztuko da:

                    CP

          L = ---------  x  39.468,52 euro urte

                     T

«KP» Klase Pasiboen pentsioak edo pentsioek 2021eko abenduaren 31n lortutako urteko balio teoriko osoa da, eta «T» aurreko zenbatekoari une berean beste pentsio publiko guztien urteko balio osoa gehitzearen emaitza da.

  1. Aurreko arauei jarraituz kasu bakoitzerako pentsio baten gehienezko urteko muga ezarri eta gero, pentsiodunek, urterokoa kontuan hartuta eta legeria aplikagarria jarraituz, jasotzeko eskubidea daukaten hileroko arrunten eta aparteko ordainsarien artean banatuko da muga. Horretatik eratorritako zenbatekoa pentsioaren titularrak hileroko arrunt bakoitzean eta aparteko ordainsari bakoitzean jaso beharko duen hileko zenbatekoa izango da.

Balioa handitzeko prozedura

Gizarte Segurantzaren Antolaketarako Zuzendaritza Nagusiak 2022. urterako Klase Pasiboen pentsioen balioa handituko du ofizioz, eta horren eragin ekonomikoa 2022ko urtarrilaren batean hasiko da.

Balioa handitzea 2021eko abenduaren 31n eskura dauden pentsio bakoitzaren titularraren datuak kontuan izanda gauzatuko da. Hala ere, Estatuko Klase Pasiboen Legearen testu bateginean zehaztutakoari jarraituz, Klase Pasiboen pentsioren bat jasotzen duen edozein jasotzaileari bere egoera ekonomikoari buruzko informazioa jakinaraztea eskatu ahal izango zaio, aipatutako arauan aurreikusten diren ondorioekin.

Balioa handitzea behin-behinekoa izango da Administrazioak zenbatekoaren jasotzearen jatorria egiaztatu arte, pentsio baten edo hainbat pentsioren titularrak jasotzen dituen bestelako jasotzeak kontuan izan eta kasu bakoitzean aplikatu behar diren pilaketari eta bateraezintasunari buruzko arauak jarraitu behar baitira.

Gauzatutako balioa handitzea behin betikoa bilakatzean diru-kopuru gehiegi jaso egin dela ikusten bada, pentsiodunak behar ez bezala jaso duen zenbateko guztia itzuli beharko du. Aurrekoari kalterik egin gabe, interesdunak bere aitorpena egitean gezurrezko datuak jakinarazi baditu edo datuak ez baditu jakinarazi, huts egindako erantzukizunei erantzutea eskatu ahal izango zaio

Terrorismo-ekintzengatik jasotako aparteko pentsioak

2022. urterako Estatuko Aurrekontu Orokorren abenduaren 28ko 22/2021 Legearen 40. artikuluaren 1. ataleko a) letraren bigarren paragrafoan ezarritakoari jarraituz, egintza terroristen ondorioz sortutako Klase Pasiboen ohiz kanpoko pentsioek ez dute arau baztertzaileen edo mugatzaileen eragina izango. Arau baztertzaileak pentsio publikoen eguneratze-araudian jasotzen dira.

Aurreko atalean aipatutako pentsioetako bat jasotzeaz gainera 2021eko abenduaren 31n beste nolabaiteko pentsio publikoren bat edo gehiago jasotzeko eskubidea duen pertsona baten kasuan, aipatutako arau murriztaile edo baztertzaileek eragina izango dute aipatutako azken pentsio horietan.