Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
UE23, Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Onuradunak eta nazionalitate betekizunak

Onuradun kontzeptuak biktimatzat hartzen ditu gorputz-lesioak edo osasun kalteak zuzenean jasaten dituenak zein, heriotza ondoriotzat duten kasuetan, hildakoaren ardurapean dauden pertsonak.

Babesa beste herrialdetako biktimentzat hedatzen da Espainian egindako indarkeriazko delitu edo engainuzko delituen kasuan.

 

1. ONURADUNAK

 

35/1995 Legean aurreikusitako laguntzen onuradunak, onuradun izan daitezke honako gisatan:

 

  • BIKTIMA ZUZENAK: delituaren ondorioz gorputz-lesio larriak edo osasun fisiko zein mentalaren kalte larriak jasaten dituztenak.

  • ZEHARKAKO BIKTIMAK: Heriotza ondoriotzat duten engainuzko delituetan heriotzagatiko laguntzak jasotzeko eta, zenbait kasutan, hileta-gastuetarako eskubidea honakoek dute:

  1. Hildakoaren ezkontidea, legez bananduta ez balego, edo modu iraunkorrean hildakoarekin elkarrekin bizi izan den pertsona afektibitate-harremana ezkontidearen antzekoa denean, joera sexuala alde batera, gutxienez heriotzaren unearen aurreko bi urteetan, elkarrekin ondorengorik izan dutenean ezik; kasu horretan elkarrekin bizitzea nahikoa izango da.

  2. Mendekotasun ekonomiko egoeran dauden hildakoaren seme-alabek, seme-alabatasuna edo hilondokotasun baldintza alde batera utzita. Mendekotasun ekonomiko egoeratzat hartuko da hildakoaren seme-alaba adingabeena eta ezgaitasuna duten adin-nagusiko seme-alabena.

  3. Hildakoaren ezkontidearen edo hildakoarekin elkarrekin bizi zenaren seme-alabek, beti ere ekonomikoki hildakoaren mende zeudenean.

  4. Aurreko pertsonak egon ezean, hildakoaren gurasoak, hildakoarekiko mendekotasun ekonomiko egoeran baldin badaude.

La dependencia económica de los hijos y, en su caso, de los padres se apreciará cuando el beneficiario viniera conviviendo con el fallecido y a expensas del mismo y no tuviera ingresos propios superiores a ciertos límites establecidos reglamentariamente

 

 

2. NAZIONALITATE-BALDINTZAK

 

Biktima zuzen gisa laguntzak jaso ahalko dituzte:

  • Espainiarrek edo beste Europar Batasuneko Estatu kide batetako hiritarrek.

  • Aurreko eskakizunak betetzen ez badituzte ere, Espainian bizi ohi direnak.

  • Espainiarrei bere lurraldean antzeko laguntzak aintzatesten dien beste Estatu bateko hiritarrek, Espainian bizi ohi ez badira ere.

  • Asimismo, podrán acceder a las ayudas las mujeres nacionales de cualquier otro Estado que se hallen en España, cualquiera que sea su situación administrativa, cuando la afectada sea víctima de violencias sexuales en el sentido de la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual, incluidas las víctimas de homicidio subsiguiente a un delito contra la libertad sexual, o víctima de violencia de género en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la Violencia de Género.

Heriotza kasuan, zeharkako biktimek bete beharko dituzte nazionalitate-baldintzak, hildakoaren egoera pertsonala alde batera utzita.