Gobierno de España. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones - Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
Administración Presupuestaria

Errepublikako Indarrak eta Institutu Armatuak

  • Ley 37/1984, de 22 de octubre, de reconocimiento de derechos y servicios prestados a quienes durante la guerra civil formaron parte de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden Público y Cuerpo de Carabineros de la República (B.O.E. 1/11/1984)

I. Errepublikako Indar eta Institutu Armatuetako militar profesionalak

Sortzaileak

Errepublikako Indar eta Institutu Armatuetako kideak, militar izaeradun funtzionario gisa II. Errepublikaren alde zerbitzuak eman zituztenak, gerra zibilean (1936 1939).

Onuradunak

  • Kausatzaileak eurak.
  • Ezkontide alargunak, ezkontide ohiak edo izatezko bikoteak, eta 21 urte baino gutxiago dituzten umezurtzak edo adin hori baino gehiago dutenak eta 21 urte bete baino lehen edo eragilea hil egin aurretik hasita edozein lan egiteko ezinduta daudenak, kasu bakoitzean aplika daitekeen Klase Pasiboen legediak ezartzen dituen baldintzak betetzen dituztenak.

Pentsioaren zenbatekoa

Pentsioen zenbatekoa, sortzaileari onartu zaizkion zerbitzuetako denboraren eta lanpostuaren arabera dagokiona izango da, langileria militarrarentzako 1984ko abenduaren 31n indarrean jarritako klase pasiboen araudian ezarritakoaren arabera.

II. Profesionalak ez diren Errepublikako Indar eta Institutu Armatuetako soldadu ohiak

Sortzaileak

Gerra zibilean (1936 1939) Indar Armatuetan Errepublikaren alde zerbitzuak emanda, gutxienez, ofizialorde maila militarra edo lanpostua lortu zutenak, eta aipatutako aldian, Ordena Publikoko Indarretako eta Karabinero Kidegoko kideak izandakoak. Betiere, 1939ko apirilaren 1a baino lehen, militar izaerako funtzionarioa (profesionala) ez bazen.

Onuradunak

  • Kausatzaileak eurak.
  • Los cónyuges viudos, excónyuges o parejas de hecho y huérfanos menores de 21 años o mayores de dicha edad, incapacitados para todo trabajo desde antes de cumplirla o del fallecimiento del causante, que cumplan los requisitos establecidos en la legislación de Clases Pasivas aplicable en cada caso

Pentsioen zenbatekoa

1. Sortzaileen alde:

Pentsioaren zenbatekoa pentsioaren % 100 izango da, 37/1984 Legearen arabera profesionaltzat jotzen den langileriari dagozkion –antzeko militarren lanpostuei hirurtekoak kontuan izan gabe.

Eragileen aldeko pentsioen zenbatekoa ezingo da Gizarte Segurantzako Sisteman, ezkontidea kargura duten eta 65 urtetik gorakoak direnen erretiro pentsioetarako ezarritako gutxieneko zenbatekoa baino gutxiago izan; zenbateko hori, 2022. urtera, 890,50eurotan/hileko ezarri da.

2. Familiakoen alde:

Alargun eta umezurtz pentsioen zenbatekoa sortzaileari zegokionaren % 50 edo % 20 izango da hurrenez hurren.

Alargun pentsioen zenbatekoa ezingo da izan Gizarte Segurantzako Sisteman 65 urtetik gorakoen alargun pentsioetarako ezarritako gutxieneko zenbatekoa baino txikiagoa. 2022an, hileko 721,70 euro da.

Alargun pentsiorik ez badago, umezurtz pentsioari alargun pentsioa gehitzen zaio.